: Απεικάσματα σκέψης: Οκτωβρίου 2011
Yπάρχει μια πικρή αλήθεια στη ζωή, που ανακάλυψα ταξιδεύοντας ανατολικά και δυτικά.

Οι μόνοι που πραγματικά πληγώνουμε είναι αυτοί που αγαπάμε περισσότερο. Κολακεύουμε όσους γνωρίζουμε ελάχιστα. Ευχαριστούμε τον περαστικό επισκέπτη. Ενώ χτυπάμε απερίσκεπτα όσους μας αγαπούν περισσότερο. 

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Τα Δελφικά Παραγγέλματα

 * Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό.
    * Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.
    * Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.
    * Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
    * Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.
    * Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις.
    * Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις.
    * Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.
    * Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.
    * Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.
    * Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.
    * Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου.
    * Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι.
    * Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία.
    * Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.
    * Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία.
    * Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα.
    * Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.
    * Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.
    * Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.
    * Εχθρούς αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.
    * Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής.
    * Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.
    * Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη.
    * Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.
    * Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις.
    * Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο.
    * Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη.
    * Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες.
    * Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.
    * Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.
    * Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο.
    * Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.
    * Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος.
    * Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.
    * Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση.
    * Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις.
    * Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
    * Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
    * Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος.
    * Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη.
    * Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
    * Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα.
    * Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.
    * Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.
    * Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.
    * Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
    * Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.
    * Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευτυχία.
    * Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.
    * Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.
    * Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.
    * Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
    * Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.
    * Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.
    * Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζοντας.
    * Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία.
    * Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.
    * Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους.
    * Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.
    * Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.
    * Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος.
    * Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.
    * Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.
    * Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.
    * Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.
    * Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.
    * Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.
    * Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία.
    * Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.
    * Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.
    * Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα.
    * Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.
    * Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.
    * Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.
    * Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη.
    * Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια.
    * Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
    * Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.
    * Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
    * Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
    * Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.
    * Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
    * Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.
    * Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.
    * Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
    * Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.
    * Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.
    * Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.
    * Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.
    * Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.
    * Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη.
    * Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Πώς μαθαίνεται η αγάπη


Tι ζητάει ένα παιδί από τη μαμά και τον μπαμπά του και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους το πει:
Μάθε με ν΄ αγαπώ και να νοιάζομαι για μένα
δίνοντάς μου πρώτα εσύ το καλό παράδειγμα.
Θ΄ ακολουθήσω όλες σου τις κινήσεις
για ν΄ αναπτύξω μια υγιή σχέση φροντίδας του εαυτού μου.
Δίνε μου την προσοχή σου συχνά
παίρνοντας χαρά από την ύπαρξή μου.
Θα μεγαλώσω γνωρίζοντας πως είμαι μοναδικός

και θα βοηθώ τους άλλους να νιώθουν το ίδιο.
Ακουγέ με και νιώθε με με αγάπη,
κρατώντας ανοιχτή την καρδιά και την αγκαλιά σου.
Θα ξέρω πως με προσέχουν και με ακούν

και θα γίνω καλός ακροατής όταν μεγαλώσω.
Δείχνε μου τακτικά πως μ΄ αποδέχεσαι
και μίλα μου για τις αρετές και τις χάρες μου.
Θα γνωρίζω πως είμαι σημαντικός

και θα μάθω ν΄ αναγνωρίζω και τις αρετές των άλλων.
Γέλα κι έλα να παίζουμε μαζί συχνά
με τρυφερότητα και αυθορμητισμό.
Θα μάθω πως η χαρά είναι ζωτικό κομμάτι της ζωής

κι είναι όμορφο να τη μοιράζομαι με τους ανθρώπους.
Βοήθησέ με να αναγνωρίσω την αξία της πειθαρχίας
και διόρθωνέ με με αγάπη όταν χρειάζεται.
Θ΄ ακολουθήσω το δρόμο της αξιοπρέπειας

χάρη στον αυτοσεβασμό που μου δίδαξες.
Δώσε μου ζωτικό χώρο για ν΄ αναπτυχθώ,
να κάνω λάθη και να αποκτήσω το θάρρος της γνώμης μου.
Θα μάθω να είμαι ανεξάρτητος

και να εμπιστεύομαι την κρίση και τη διαίσθησή μου.

Κράτα για σένα ζωντανή τη φλόγα της μάθησης
βρες το κουράγιο να κυνηγήσεις τα όνειρά σου.
Θα “κολλήσω” κι εγώ απ΄ τον ενθουσιασμό σου 

και με έμπνευση θ΄ ακολουθήσω τα χνάρια σου.
Ζήσε έντιμα κι αυθεντικά
υπηρετώντας υψηλές αρχές και αξίες.
Θα μάθω μέσα από τις εμπειρίες σου

και θα επιλέξω να ζω με ακεραιότητα
Δίδαξέ μου την ομορφιά της προσφοράς
και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Θα γίνω γενναιόδωρος κι ανυχτόμυαλος
άξιος ν΄ αγκαλιάσω όλους τους δρόμους της ζωής
Επικέντρωσε την ενέργειά σου σε ό,τι καλό συμβαίνει,κράτα ζωντανή την πίστη σου στις δύσκολες στιγμές.Θα μάθω να είμαι δραστήριος κι αισιόδοξοςτιμώντας με ευγνωμοσύνη κάθε καινούργια μέρα
Αγάπα με γι΄ αυτό που αληθινά είμαι χωρίς προϋποθέσεις
με τις καλές και τις δύσκολες πλευρές μου.
Θα ξέρω πως είμαι αξιαγάπητος

και θα μπορώ να φέρνω περισσότερη αγάπη στον κόσμο.

Πηγή: Από το βιβλίο της Diana Loomans  What all children want their parents to know(Kramer/New world library, 2005), σε δική μου  ερασιτεχνική μετάφραση.